നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

സമഗ്ര, SPORTS, സൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത്

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Tuesday, 11 April 2017

D¨`£W ]²Xn kv¡qfpIfpsS A¡u­vkv _me³kv XpI Adnbp¶Xv kw_Ôn¨v.

        Ref: \¼À. F³Fw/F3/34358/16 Un]nsF Xo.07.04.17
      01.04.2016 se \q¬ao F¡u­v _me³kv XpI Nne kv¡qfpIfn \n¶pw IrXyambn e`n¡m¯Xv ImcWw 2016þ17 se I­nPâv NmÀPv XpI A\phZn¡p¶Xn A]mIX D­m¡p¶Xmbn Un ]n sF Adnbn¡p¶p.  AXn\m FÃm {][m\m[ym]Icpw 01.04.2016 se _me³kv XpI 12.04.17 se {][m\m[ym]I aoänwKn sh¨v tcJmaqew kaÀ¸nt¡­XmWv.
       ap³hÀj§fnsetbm amk§fntetbm GsX¦nepw XpI ]mÊm¡n \ÂInbXv ]n³hen¡m\p­¦n Sn XpI 01.04.2016 _me³kn \n¶pw Ipdhv sNbvX XpIbmWv 01.04.16 se Hm¸Wn§v _me³kv. DZmlcW¯n\v 01.04.2016 se ]mÊv _p¡v {]Imcapff Hm¸WnwKv _me³kv 1000/þ cq] ap³ hÀjw ]mÊm¡n \ÂInbn«pw ]n³hen¡mXncp¶ XpI 800/þ cq] F¦n 200/þ cq]bmWv.  Hm¸Wnw§v _me³kmbn FâÀ sNt¿­Xv.
31þ03þ2016 hscbpÅ XpI ]n³hen¨Xv GXp amkambmepw (G{]nÂ, sabv, Pq¬ apXembh )31þ03þ2016 \v ]n³hen¨Xmbn IW¡m¡n. 01þ04þ2016 sâ Hm¸Wnw§v _me³kv Bbn tcJs¸Sp¯Ww.
DZm:-þ
_m¦v ]mÊv _p¡v {]ImcapÅ Hm¸WnwKv _me³kv
 50,000/þ
ap³ hÀjw ]mÊm¡n \ÂInbn«pw ]n³hen¡m¯ XpI
1,50,000/þ
F¦n Hm¸WnwKv _me³kv FâÀ sNt¿­Xv
þ1,00,000/þ

        
    
                                           H¸v

                                 D] PÃm hnZym`ymk Hm^okÀ,
10.04.2017                                           Xfn¸d¼v t\mÀ¯v

No comments:

Post a Comment