പ്രഫഷണൽ ടാക്സ്,മെയിൻറനൻസ് ഗ്രാൻറ് ആഗസ്റ്റിൽ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

സമഗ്ര, SPORTS, സൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത്

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Sunday, 18 June 2017

  • സർ, ഓരോ വിദ്യാലയവും പാഠപുസ്തകം സംബന്ധിച്ച എക്സൽ പട്ടിക (മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ / അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ) തിങ്കൾ ഉച്ചയോടെ അയച്ചു തരണം. നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള  പുസ്തകം ഏതു സ്ക്കൂളിലുണ്ടെന്ന് തിങ്കൾ രാത്രി ഇ മെയിലിൽ അറിയിക്കാം .ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ കൈപറ്റുരശീതി വാങ്ങിവച്ച്‌ പുസ്തകം കൊടുക്കണം .  ഈ വിനിമയം 20 / 06 / (ചൊവ് വ ) നടക്കണം . ബാക്കി വരുന്ന പുസ്തകക്കാര്യം പിന്നാലെ.  സഹകരണപ്രതീക്ഷയിൽ ...... എ ഇ ഒ

No comments:

Post a Comment