പ്രധാന അധ്യാപക യോഗം 2018 മെയ് 25 രാവിലെ 10 ന് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ബി ആർ സി ഹാളിൽ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

VISWAS-ശാലാസിദ്ധി-സൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത്

...

മൂന്നാം പാദ ടി.ഡി.എസ് അടച്ചോ .ഉച്ചഭക്ഷണവിതരണത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Wednesday, 9 August 2017

Sir,

       2017  - 18  വർഷം സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനു അർഹതയുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന  (IED ) അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരുവിവരം   ( പ്രധാന അധ്യാപകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം  തയ്യാറാക്കിയത് ) പരിശോധനക്കായി ഇതോടൊപ്പം   അയക്കുന്നു.  എല്ലാ പ്രധാന അധ്യാപകരും കുട്ടികളുടെ പേര് , UID നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യതയോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതും എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു  11 /08 /2017 തീയ്യതിക്കുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളിലെ അപാകത കാരണം തുക കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ ആയതിനു  ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല എന്ന്  പ്രത്യകം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്

 

കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ  


No comments:

Post a Comment