നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

സമഗ്ര, SPORTS, സൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത്

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Friday, 15 July 2016

  കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതു വശത്ത് അതിനു താഴെ റിസോഴ്സ് ബ്ലോഗ്‌

സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ(ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തത്) ആയതു ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ 16/07/2016  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  ഈ ഓഫീസിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരം ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നു. 

നിലവിലുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍

ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രഫോര്‍മ

പ്രഫോര്‍മകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം.

No comments:

Post a Comment