നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

സമഗ്ര, SPORTS, സൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത്

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Thursday, 1 December 2016

അറിയിപ്പുകള്‍

ലോകഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബര്‍ 3 ശനിയാഴ്ച CWSN കുട്ടികളുടെ  കലാ-കായിക മത്സരങ്ങള്‍ രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ ബി.ആര്‍.സി യില്‍ നടത്തപ്പെടുന്നു.സി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എന്‍ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
ഡിസംബര്‍ 2 ന് ആലക്കോട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടക്കുന്ന ക്യാന്‍വാസ് ചിത്രരചനയില്‍  ആലക്കോട്, ഉദയഗിരി, ചപ്പാരപ്പടവ്, നടുവില്‍ ഹഞ്ചായത്തുകളിലെ സി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എന്‍ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണെന്ന് ബി.പി.ഒ അറിയിക്കുന്നു.


      PLEASE SEE THE ATTACHMENT
]pds¯gp¯v \w: C/ 2418/16                    D] PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ,
                                                    Xfn¸d¼v t\mÀ¯v Xo¿Xn: 18.11.2016
                                                                                               
       ]IÀ¸v (kÀ¡peÀ \¼À.F³.Fw(F)3/66270/2016/Un]nsF Xo. 10.11.2016) D] PnÃbnse {][m\m[ym]IcpsS Adnhnte¡pw A\´c \S]SnIÄ¡pambn Ab¡p¶p.  D¨`£Ww ]mIw sN¿phm³ FÂ.]n.Pn D]tbmKn¡m¯ kv¡qfpIÄ Cu A[ymb\ hÀjmhkm\t¯¡v (2016þ17) ]mNI¯n\v FÂ.]n.Pn D]tbmKn¡p¶XmWv F¶ {][m\m[ym]Isâ tcJmaqeapÅ Dd¸nsâ ASnkvYm\¯n am{Xta 5.9.16 se DbÀ¶ \nc¡neqÅ I­nPâv NmÀPv A\phZn¡phm³ ]mSpÅq.  kÀ¡pedn \nÀt±in¨ {]ImcpÅ Dd¸v tcJmaqew  \h¼À 2016 se  sNehnsâ IqsS (\q¬ ao FIvkvs]³Un¨À tÌävsaâv) Cu Hm^okn kaÀ¸nt¡­XmWv.
                                                                       

                                                       D] PnÃm hnZym`ymk Hm^okÀ

]IÀ¸v: FÃm {][m\m[ym]IÀ¡pw

No comments:

Post a Comment