നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

സമഗ്ര, SPORTS, സൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത്

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Wednesday, 28 June 2017

സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ഇ.ഐ.ഡി നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നു.യു.ഐ.ഡി ചേര്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ ഇ.ഐ.ഡിയും ചേര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കും.UID/EID മാന്‍ഡേറ്ററി ഫീല്‍ഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.അതിനാല്‍ യു.ഐ.ഡി അല്ലെങ്കില്‍ ഇ.ഐ.ഡി ചേര്‍ക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തണം.

No comments:

Post a Comment